Biuletyn Informacji Publicznej
USTAWIENIA WIDOKU

Rozmiar tekstu:

Dla słabowidzących:

Mapa serwisu

Wersja tekstowa

Słownik skrótów

Biuletyn Informacji Publicznej
ul. Młyńska 3 | 55-200 Oławatel.: 71 735 15 75

Udzielanie informacji publicznych

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Sztuki w Oławie jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Centrum Sztuki w Oławie powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie wskazanej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Centrum Sztuki w Oławie, uniemożliwiają udostępnienie informacji we wskazanej formie lub sposobie. W takiej sytuacji instytucja powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i określa, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez instytucję, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Jak złożyć wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Centrum Sztuki w Oławie w jeden z niżej wymienionych sposobów:

  • przesłać pocztą na adres: Centrum Sztuki w Oławie, ul. Młyńska 3, 55-200 Oława

  • złożyć osobiście w sekretariacie Centrum Sztuki w Oławie, ul. Młyńska 3, 55-200 Oława

  • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@kultura.olawa.pl

 Odpowiedź na wniosek:

Jeżeli wnioskodawca chce otrzymać odpowiedź pocztą elektroniczną to musi bezwzględnie podać adres e-mail na jaki ma być ona wysłana.

Jeśli wnioskodawca chce otrzymać odpowiedź pocztą tradycyjną to musi bezwzględnie podać dane pozwalające na wysłanie informacji, tj. imię, nazwisko i adres.

Udostępnienie treści dokumentó za pośrednictwem poczty elektronicznej jest bezpłatne; za udostępnienie dokumentu w formie papierowej pobiera się opłatę w wysokości 1 zł za stronę, powiększając ją o równowartość kosztów nadania przesyłki w przypadku wnioskowania o przesłanie informacji pocztą.

 

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej w Centrum Sztuki w Oławie

pobierz wniosek-o-informacje-publiczna.docx wniosek-o-informacje-publiczna.docx
×