Biuletyn Informacji Publicznej
USTAWIENIA WIDOKU

Rozmiar tekstu:

Dla słabowidzących:

Mapa serwisu

Wersja tekstowa

Słownik skrótów

Biuletyn Informacji Publicznej
ul. Młyńska 3 | 55-200 Oławatel.: 71 735 15 75

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja przekazywana w związku z wykonaniem obowiązków przewidzianych w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w zawiązku z relacjami biznesowymi, którymi może być zawarcie i realizacja umowy, wystawienie faktury, zlecenie zamówienia, w tym w szczególności imienia i nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail, adresu, stanowiska, jest Centrum Sztuki w Oławie z siedzibą przy ul. Młyńskiej 3, 55-200 Oława (dalej jako ADO).

Jeżeli nie podał/a Pani/Pan swoich danych osobowych bezpośrednio ADO, Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane ADO przez podmiot, w imieniu, którego Pani/Pan działa lub podmiot, który przekazał ADO Pana/Pani dane osobowe, jako niezbędne do zawarcia i realizacji umowy na rzecz tego podmiotu.

ADO umożliwia kontakt za pomocą e-maila: sekretariat@kultura.olawa.pl za pomocą telefonu: +48 71 735 15 75, drogą pocztową: ul. Młyńskiej 2, 55-200 Oława.

ADO powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest za pomocą adresu

e-mail: iod@kultura.olawa.pl adres do korespondencji: ul. Młyńskiej 2, 55-200 Oława.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

  • realizacja umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy/ realizacja zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  • obowiązek prawny ciążący na Centrum Sztuki w Oławie, związany zwłaszcza z rachunkowością, w tym wystawianiem faktur oraz dokonywania rozliczeń finansowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

  • prawnie uzasadniony interes Centrum Sztuki w Oławie, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także prowadzenia marketingu własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem, a także do wystawienia faktury czy zlecenie zamówienia. W przypadku niepodania danych, zawarcie i realizacja umowy lub podjęcie działań przed jej zawarciem oraz wystawienie faktury czy też zlecenie zamówienia może być niemożliwe lub utrudnione.

W przypadku danych, które zostały przekazano do ADO w celu realizacji umowy lub w związku z relacjami biznesowymi łączącymi strony umowy przesłanką do przetwarzania danych jest uzasadniony interes ADO.

Dane osobowe będą przechowywane w okresie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu przez okres wymagany przepisami prawa, tj. nie dłużej niż 6 lat po zakończeniu takiej współpracy, jednakże po wygaśnięciu umowy lub zakończeniu współpracy przetwarzanie będzie wyłącznie w celach archiwalnych, podatkowych i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez ADO, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi w zakresie prowadzenia poczty elektronicznej, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.

W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana, w tym do profilowania.

Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu:

Z uwagi na fakt, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

pobierz Klauzula-informacyjna.pdf Klauzula-informacyjna.pdf
×